فصل چهارم دستگاه عصبی در یک نگاه

حجم فایل : 576.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا
فصل چهارم : دستگاه عصبی در یک نگاه

دستگاه عصبی در یک نگاه


دستگاه عصبی مرکزی مغز مخ
مخچه
ساقه مغز اعمال ارادی ( تفکر و حل مسئله و صحبت کردن) حفظ تعادل مغز میانی
پل مغزی
بصل النخاع : گره حیات= ( ضربان قلب–تنفس– فشار خون ) محیطی :
پیام های حسی را از اندام های حسی دریافت کرده و به مراکز عصبی می رساند و پیام های حرکتی را از مراکز عصبی به اندام ها دستگاه تنی
دستگاه خود مختار (قلب – صاف – احشایی) سمپاتیک پاراسمپاتیک سلول عصبی:
نورون : سلول اصلی است که کار انتقال پیام عصبی را بر عهده دارد
نورگلیا : تغذیه و کمک و محافظت از میلین و تولید غلاف میلین پیام عصبی
ماهیت : در طول نورون الکتریکی و در فضای سیناپس شیمیایی
جهت : یک طرفه از رندریت به آکسون
سرعت : سرعت بالا به دلیل غلاف میلین از جنس چربی و گره رانویه دستگاه عصبی
مرکزی
محیطی مغز
نخاع مخ
مخچه
ساقه مغز اعصاب متصل به مغز 12 جفت و به نخاع 31 جفت
تنظیم همه دستگاه ها علاوه بر دستگاه عصبی به مشارکت دستگاه
هورمونی ( به صورت شیمیایی ) هم نیاز دارد مخ : مخچه : ساقه مغز : نخاع : سلول عصبی
نورون
پشیتیان اعمال بدن
ارادی مخ
غیر ارادی انعکاسی نخاع
غیر انعکاسی بصل النخاع تار عصبی : به دنریت یا آکسون بلند گفته می شود
عصب : مجموعه ای از تارها در کنار هم توسط غلافی احاطه شده و عصب را تشکیل می دهد
- عصب حسی
- عصب حرکتی نحوه ایجاد پیام عصبی پایان...